Sè ak frè m yo nan Granmèt la,

“Se pou kè nou pa boulvèse,” Jan 14.1. Nan mitan pan-demi coronavirus la, nou santi nou boulvèse, nou pè e nou dekouraje. Nou pa ka wè limyè a nan dènye bout tinèl la, men lafwa nou di n pou nou pa pèdi espwa. Bondye nou an pap abandone nou. Sa a se pwomès li fè nou.

Mwen vle fè ou konnen mwen ap lapriyè pou ou e m panse ak ou pandan move moman sa a. Pawas St Ann ap kontinye ofri sakrifis Lamès la pou ou chak jou. Nou kwè, se somè Lafwa nou, lapriyè ki pi pwisan nou genyen. Nan tan sa a ou pa ka rankontre n fizikman, mwen made w pou ou rankontre n nan kominyon espirityèl la. Tanpri gade sou paj pawas nou genyen an ling lan. Lamès ap pase e anregistre chak fen semènn.

Pou satisfè bezwen ou, biwo a ap ouvè soti Lendi rive Vandredi depi 9 a. m. pou rive 1 p.m. Si ou genyen nenpòt ki bezwen tankou konfesyon oubyen Sakreman malad, nou pral eseye akomode ou, pandan nap swiv konsiye sekirite nou an, elatriye.

An nou itilize rès sezon karèm nou an pou kontinye la-priyè, fè jenn epi pataje ak pòv yo. Disiplin sa yo nan Karèm lan ap mennen nou nan kominyon youn ak lòt e ak legliz la plis pase tout tan. Anplis de sa, ansanm an nou chanje sitiyasyon negatif sa a, pou nou fè l tounnen youn sitasyon pozitif ki pote anpil espwa. Nou prale gen plis tan nan men nou pou nou pase ak fanmi nou yo. Akòz ekzijans travay nou yo, ak anpil aktivite, anpil fwa, nou te dekonekte ak fanmi nou yo. Menm, pandan nou ap viv moman kote yo mande n pou nou gade yon distans ak moun nou renmen yo, petèt nou ka ekri yo yon nòt, rele yo nan pita, elatriye. Nou prale gen plis tan pou nou li ak medite sou pawòl Bondye a. Ki dènye fwa ou t li yon bon liv Katolik? Nou pral gen plis tan pou medite sou mystè yo nan chaplè a. Petèt, nou ka kòmanse fè lapriye chaplè a ankò. Tankou pwovèb la di “fanmi ki lapriyè ansanm rete ansanm”. Se pou tan retrè sa a ede nou konsantre sou relasyon nou ak Bondye ak fanmi nou yo, ak bagay ki reyèlman konte, ki enpòtan.

Pak kap vini an pral diferan nan plizyè fason, men sans selebrasyon an pap janm chanje. Kòm nou antisipe selebrasyon rezirèksyon an, an nou selebre lavi tout nèf la, espwa ak bon jou k ap vini yo. Malgre laperèz ak fraji-lite nou yo, rete kole sou Bondye e sou youn ak lòt plis pase tout tan. “Pa kite kè nou boulvèse”, Jan 14.1. Tan-pri, mwen vle fè ou konnen ni ou menm ak fanmi ou yo nou sonje nou chak jou nan gwo Sakrifis Lamès la. Se pou Bondye beni ou, ba ou konfò e espwa.

Sensèman nan Kris la,
Pè Nestor Rodriguez, kire

 

Weekend Mass

Sunday 5:00 PM

 Baptisms, Weddings, Sick Calls in Creole

Contact Fr. Wisman Simeon at

Our Lady Of Faith Hatian Center

561. 223.2762

 Tues., Wed., Fri. 4-9 p.m. Sun. 7-9 p.m.